१. नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैङकको प्राथमिक शेयरमा हाल सम्मकै बढी आवेदन पर्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ?