कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दल नारायण श्रेष्ठ
Approved Disapproved