कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? टोप बहादुर महतरा
Approved Disapproved