कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शेषनाथ साह तेली
Approved Disapproved