कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शान्‍ति कुमारी अधिकारी क्षेत्री
Approved Disapproved