कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? श‌ंकर खराल
Approved Disapproved