कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रेशमवहादुर जुग्जाली
Approved Disapproved