कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रन्जना कुमारी सेन पौडेल
Approved Disapproved