कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रमेश सिंह धामी
Approved Disapproved