कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? पंच राम गुरुङ
Approved Disapproved