कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कृष्ण प्रसाद धिताल
Approved Disapproved