कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कृष्ण कुश्मा थारु
Approved Disapproved