कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? किसनाउती देवी तेलीन
Approved Disapproved