कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कमरुद्दीन राई
Approved Disapproved