कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गोपी बहादुर सार्की आछामी
Approved Disapproved