कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दीपक बोहरा
Approved Disapproved

परिचय


क) मन्त्री ख) पर्यटन मन्त्रालय ग) यातायात मन्त्रालय/बन तथा वातावरण मन्त्रालय घ) वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय ङ) स्वास्थ्य मन्त्रालय