कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दमयन्ती रुचारु
Approved Disapproved