कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डिल्ली प्रसाद लिम्बु
Approved Disapproved