कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डा ठाकुर मोहन श्रेष्ठ
Approved Disapproved