कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डा. नारायण खड्का
Approved Disapproved