कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? भीम बहादुर भण्डारी
Approved Disapproved