कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? भण्डारी लाल अहिर
Approved Disapproved