कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बच्चा राउत अहिर
Approved Disapproved