कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? अइन्द्र विक्रम बेघा
Approved Disapproved