नेपालको जनगणना-२०६८ मा साक्षरता दरको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

author
५ वर्ष वा सोभन्दा माथि कूल साक्षरता दर ७६.२% रहेकोमा किन पुरुषको बढी ८३.६% र महिला कम ६९.४% रहेको होला ?
५ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म एस.एल.सि.(एस.ई.ई.) सम्म कूल साक्षरता दरको ७०.६ ले मात्र शैक्षिक तह उत्तिर्ण गरेका होलान् ?
१० जोड २ सम्म सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायमा नै किन साक्षरता दर बढी कूल ३५.१% मा शैक्षिक तह उत्तिर्ण गरेका होलान् ?
१० जोड २ सम्म सबैभन्दा कम किन कृषि संकायमा साक्षरता दर कूल ०.७% मा शैक्षिक तह उत्तिर्ण गरेका होलान् ?
स्नाकोत्तर वा सो भन्दामाथि कूल साक्षरता दरमा किन कम २.२% शैक्षिक तह उत्तिर्ण गरेका होलान् ?
author