सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्न साथ परकम्पन काठमाडौंसम्म पुगेको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

तपाईको विचारमा किन सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्नसाथ परकम्पन काठमाडौंसम्म आइपुगेको होला ?

Other Polls