पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलले तपाईको बिचारमा पर्यटन विकास गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँला ? आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुहोला

author
पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलले तपाईको बिचारमा वाह्यपर्यटनलाई आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ?
पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलले तपाईको बिचारमा आन्तरिकपर्यटनलाई आकर्षित गर्न तपाईको बिचारमा के गर्नुपर्ला ?
पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलले तपाईको बिचारमा आन्तरिक र वाह्यपर्यटनलाई आकर्षित गर्न तपाईको बिचारमा के गर्नुपर्ला ?
पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलले तपाईको बिचारमा आन्तरिक र वाह्यपर्यटको चाप धान्ला ?
पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थलबाट आउँने पर्यटकहरूलाई तपाईको बिचारमा पोखरा, मनाङ, मुस्ताङ आदि ठाउँमा राम्रो सेवासुविधा दिन के गर्नुपर्छ ?
author

Other Polls