आगामी सरकार प्रधानमन्त्री

author
तपाईको बिचारमा मुख्य दल कुन हुन्छहोला ?
तपाईको बिचारमा अब बन्ने मिलिजुली सरकारमा कुन-कुन दल सहभागी होलान् ?
तपाईको बिचारमा अब बन्ने मिलिजुली सरकारमा कुन-कुन दल सहभागी भइदिएहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
तपाईको बिचारमा अब बन्ने मिलिजुली सरकारमा को प्रधानमन्त्री भइदिएहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
तपाईको बिचारमा अब बन्ने मिलिजुली सरकारले भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला?
author

Other Polls