Daily poll on CCMC

तपाईको विचारमा CCMC को निर्णय अनुसार तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्नु ठिक हो ?
author

Other Polls