कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? उत्तर कुमार दुलाल
Approved Disapproved