कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? तोसीमा कार्की
Approved Disapproved