कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? धुरुप राउत अहिर
Approved Disapproved