कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दल वहादुर लिम्बु
Approved Disapproved