कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सुर्य प्रसाद ढकाल
Approved Disapproved