कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सुरेन्द्र बहादुर पाल
Approved Disapproved