४७ Year वाग्मती प्रदेश Sindhuli samanupatik
कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शुकु माया तामाङ
Approved Disapproved