कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सूर्य कुमार थक्लुङ्ग
Approved Disapproved