कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सुख बहादुर लिम्बु
Approved Disapproved