कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रेवती रमण भण्डारी
Approved Disapproved