कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रविन्द्र उच्च नेपाली
Approved Disapproved