कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रत्नेश्वर गोइल यादव
Approved Disapproved