कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रण बहादुर चन्द
Approved Disapproved