कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रामनाथ अधिकारी
Approved Disapproved