कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रमेश प्रसाद कुर्मी
Approved Disapproved