कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रमेश प्रसाद खरेल
Approved Disapproved