कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राजेन्द्र कुमार राई
Approved Disapproved