कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? पुर्ण वहादुर तमाङ्ग
Approved Disapproved

परिचय


2074 सालको निर्वाचनमा ने.का बाट प्रतिनिधि सदस्य उम्मेदार ।