कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? पृथ्वी नारायण श्रेष्ठ
Approved Disapproved