कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? पदम सिंह माबो
Approved Disapproved