कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? पदम बहादुर गुरुङ्ग
Approved Disapproved